Psychopati

Řve na tebe někdo jako magor psychopat?

A vyvádí jako smyslů zbavený?

Natoč ho!

Připravujeme internetový videoportál o psychopatech mezi námi. O magorech, kteří svým jednáním nepatří do světa civilizovaných lidí. Pokud vlasníte nějaký videozáznam s psychopatem, pošlete nám ho a my ho ukážeme ostatním. Jistě se na něho rádi podívají. Buďte stále připraveni a natáčejte!

Kdo jsou psychopati?

Psychopatie

Slovo psychopatie má několik významů: v užším smyslu pouze antisociální (dissociální) porucha osobnosti nebo její těžší formy (psychopati Cleckleyova typu[1]) v širším smyslu porucha osobnosti obecně, což kromě antisociální poruchy může zahrnovat i například narcistickou, histriónskou, paranoidní, schizoidní, anankastickou, vyhýbavou, závislou nebo hraniční osobnost. v nejširším smyslu jakákoliv duševní porucha nebo porucha chování (tento význam v současné době není obvyklý) V prvních dvou významech je psychopatie hluboce zakořeněná a přetrvávající psychická vlastnost, stav nebo vzorce chování, které jsou vyjádřením charakteristického životního stylu jedince a jeho vztahu k sobě i druhým a které představují extrémní nebo významné odchylky (deviace) od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a utváří vztahy k druhým (resp. od toho, jaké vnímání a chování se od průměrného člověka obvykle očekává, t. j. od společenského konstruktu normální osobnosti).

1 Kulturní podmíněnost psychopatie 2 Příčiny psychopatických rysů 2.1 Druhy 2.2 Terapie 3 Odkazy 3.1 Reference 3.2 Literatura 3.3 Audiovizuální dokumenty Psychopati a kulturní podmíněnost psychopatie Tzv. poruchy osobnosti nejsou nemocemi v pravém slova smyslu a i slovo "porucha" pro ně Mezinárodní klasifikace nemocí používá s opatrností a s upozorněním, že není zcela výstižné. Jde o rysy osobnosti, které se vyskytují ve spojité škále od pouhého nevýrazného rysu osobnosti až po těžký sociální handicap. Z definice vyplývá, že meze, jaká míra určité vlastnosti je již považována za psychopatii, jsou kulturně podmíněné, t. j. že člověk, který v určité kultuře nebo z určitého pohledu je vnímán jako úspěšný a socializovaný, může z jiného pohledu být hodnocen jako psychopat. František Koukolík pro osoby se subklinickou (nepatologickou) mírou antisociálního založení propaguje termín deprivant. Příčiny psychopatických rysů Některé výzkumy nasvědčují hypotézám o genetické podmíněnosti psychopatií. Měření aktivace různých uzlů mozkové neuronální sítě při různých stavech a činnostech naznačují, se kterými částmi mozku může struktura osobnosti souviset. Kromě poruch osobnosti geneticky a hormonálně podmíněných (vrozených) nebo způsobených úrazem či jiným poškozením mozku existují také změny osobnosti například vlivem citové deprivace v dětství nebo vlivem dlouhodobého stresu nebo mimořádně traumatizujícího zážitku. Tyto psychogenní poruchy mívají odlišnou strukturu než vrozené poruchy. Druhy citová psychopatie – přehnané city nebo citová chladnost morální psychopatie – nedostatek svědomí, bezcharakternost sadistická psychopatie – citová chladnost, bezcitnost, nesvědomitost, sklon ke krutosti projevující se už v dětství (např. trápení zvířat) sexuální psychopatie

Terapie

Pravá psychopatie se v jádru nedá příliš změnit, co se týče vnímání a prožívání situací a vztahů, ale chování se dá částečně ovlivnit výchovou, prostředím a sebevýchovou. U lehčích nebo částečně psychogenních poruch osobnosti mohou být účinné terapie pomáhající rozvoji citového života: muzikoterapie – léčba hudbou arteterapie – léčba malováním hypoterapie – jízdy na koni pro malé děti canisterapie – hra se psy pro děti Zdroj: wikipedia.com

Psychopati
Poslat video
copyright: psychopati.cz
e-mail:video@psychopati.cz